I. ZASTOSOWANIE:

1. Ogólne warunki handlowe (zwane dalej OWH) znajdują zastosowanie do wszystkich umów oraz ofert zawartych i złożonych przez ENOVIA S. Borowski, Z. Rojtek S.C. siedzibą w Osielsku (zwaną dalej ENOVIA) wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).

2. OWH stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży oraz umów dostawy zawieranych przez ENOVIA z innymi przedsiębiorcami, przy czym w sytuacji, kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy, w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia tejże umowy. Postanowienia OWH mają zastosowanie jedynie w zakresie nieuregulowanym w danej umowie.

3. OWH podawane są do wiadomości Klienta przy składaniu przez niego zamówienia na towar, a niezależnie znajdują się na stronie internetowej www.enovia.com.pl. W przypadku gdy Klient pozostaje z ENOVIA w stałych stosunkach handlowych zaakceptowanie przez niego OWH przy jednym zamówieniu stanowi akceptację dla każdej kolejnej umowy zawartej przez niego z ENOVIA.

4. Jakiekolwiek odstępstwa od warunków zawartych w OWH będą wiążące pod warunkiem ich pisemnego, pod rygorem nieważności uzgodnienia przez ENOVIA i Klienta wraz z wyraźnym wskazaniem które z postanowień OWH w danej umowie nie znajdą zastosowania.

5. W przypadku gdy Klient posiada własne warunki zawierania umów, w razie sprzeczności tychże warunków z OWH stosuje się postanowienia OWH.

6. Za ofertę ENOVIA nie uznaje się katalogów, cenników i innych informacji skierowanych do Klienta.

7. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w OWH nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność                        i wykonalność pozostałych postanowień OWH.

II. OFERTY, CENY, ZAMÓWIENIA :

1. Umowa zawiera się poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w formie dokumentowej, pisemnej lub ustnej lub poprzez przyjęcie przez Klienta oferty złożonej przez ENOVIA.

2. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta umowa zawiera się w dniu potwierdzenia zamówienia przez ENOVIA. ENOVIA potwierdza zamówienie w terminie do 24 godzin od dnia jego otrzymania lub rozpoczęcia jego realizacji. ENOVIA nie jest zobowiązany do przyjęcia i wykonania zamówienia Klienta.  W razie potwierdzenia zawierającego zmiany do złożonego zamówienia do skutku dochodzi umowao treści zawierającej ww. zmiany chyba, że Klient w terminie do 24 godzin od otrzymania potwierdzenia złoży stosowne zastrzeżenia. W takim przypadku przyjmuje się, że Klient złożył nowe zamówienie o treści jak pierwotne zamówienie ze zmianami ENOVIA i zastrzeżeniami Klienta.

3. W przypadku złożenia oferty przez ENOVIA umowa zawiera się w dniu jej przyjęcia przez Klienta. Oferta ENOVIA jest wiążąca przez okres 14 dni względnie inny okres pod warunkiem jego ustalenia przez strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Klient potwierdza ofertę w ww. terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku potwierdzenia zawierającego zmiany do złożonej oferty, przyjmuje się, że Klient złożył zamówienie o treści jak zmieniona oferta.

4. Cena towaru obejmuje koszty dostawy wg uzgodnień z klientem zawartych na potwierdzeniu realizacji zamówienia.

5. Cena określona w cenniku jest wiążąca do czasu wydania nowego cennika. Cena obowiązująca w dniu złożenia zamówienia wiąże strony do czasu realizacji dostawy objętej zamówieniem.

6. ENOVIA zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnionej już ceny w przypadku wzrostu kosztów nabycia, opłat celnych, granicznych bądź innych nadzwyczajnych sytuacji. Opłaty spedycyjne i pocztowe mogą zostać doliczone do ceny w przypadku gdy wartość danego zamówienia nie przekracza kwoty 3.000 pln lub jej równowartości w przypadku zamówienia w EURO, wyliczonej według zasad określonych w pkt. II.7. OWH poniżej.

7. Ceny wyrażane są w walucie obcej (EURO), (USD) lub w złotówkach. W przypadku gdy cena wyrażona jest w EURO lub USD jest ona przeliczana na złotówki wg kursu sprzedaży waluty w mBank https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/kursy-walut/ z dnia wystawienia faktury.

8. Przedstawiciele handlowi ENOVIA działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. ENOVIA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania przedstawicieli handlowych przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

1. W przypadku całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy przez Klienta lub w razie zgłoszenia zastrzeżeń o jakich mowa w pkt II.3 OWH Klient zwróci na rzecz ENOVIA wszelkie poniesione przez niego koszty, w tym koszty składowania towarów, przygotowania ich, dostawy etc. Powyższe nie wyłącza prawa ENOVIA do dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.

2. ENOVIA ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy Klient opóźnia się z zapłatą o ponad 1 dzień od uzgodnionego na fakturze terminu płatności. Wówczas, wszelkie zobowiązania Klienta wobec ENOVIA stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia od umowy.

IV. WARUNKI DOSTAW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KLIENTA:

1. Czas realizacji dostawy określony w zamówieniu lub ofercie jest szacunkowy, nie wiąże ENOVIA i może ulec przesunięciu zgodnie z wolą stron. ENOVIA dołoży wszelkich starań, aby dokonywać dostaw w uzgodnionych terminach. Strony dopuszczają możliwość dostawy częściami, fakturowanymi na podstawie faktur częściowych.

2. Dostawa odbywa się z magazynu ENOVIA.

3. Termin dostawy uważa się za zachowany, jeżeli towar zostanie wydany w oznaczonym dniu upoważnionej do odbioru towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi z magazynu ENOVIA. Jeżeli Klient nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania.

4. Klient zobowiązany jest do odbioru towaru oraz jego wyładunku natychmiast po jego dostarczeniu.

5. W przypadku dostawy partiami, jeżeli Klient nie odbierze danej partii w uzgodnionym terminie, ENOVIA ma prawo alternatywnie: dostarczyć pozostałą część zamówionego towaru i wystawić z tego tytułu fakturę na zasadach ogólnych lub anulować pozostałą do realizacji część zamówienia. Powyższe nie wyłącza prawa ENOVIA do dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.

6. W przypadku przedłużania się szacunkowego czasu realizacji dostawy ponad 7 dni, strony zastrzegają możliwość anulowania zamówienia przez Klienta za zgodą ENOVIA wyrażoną dla swojej ważności na piśmie.

7. W przypadku gdy realizacja dostawy okaże się z jakichkolwiek przyczyn niemożliwa, umowa ulega rozwiązaniu bez ponoszenia przez ENOVIA jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta.

8. W przypadku gdy dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Spedytora w chwili wydania przez ENOVIA towaru. ENOVIA i ODBIORCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu, powstałych po tej chwili do chwili rozładunku.

9. Sposób i rodzaj opakowania towaru, jak i środka transportu ustala ENOVIA w sposób dowolny, chyba, że Klient wyraźnie zastrzeże odmiennie w terminie najpóźniej do dnia złożenia zamówienia lub przyjęcia oferty ENOVIA.

V. OPAKOWANIA

1. Towary są dostarczane luzem, w opakowaniach bezzwrotnych lub w opakowaniach zwrotnych (np. europalety, paletopojemniki). Opakowania zwrotne stanową własność ENOVIA o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej;

2. Nabywca, który otrzymał Towar w opakowaniach zwrotnych, stanowiących własność ENOVIA, zobowiązany jest zwrócić lub pozostawić do dyspozycji ENOVIA puste opakowania zwrotne w dobrym stanie technicznym, czystych, nieuszkodzonych ze sprawnymi zaworami;

3. ENOVIA zastrzega sobie prawo do decyzji o sposobie odbioru opakowań zwrotnych (np. spedycja, transport ENOVIA)

4. W przypadku nie zwrócenia opakowań zwrotnych albo zwrotu opakowań uszkodzonych lub zniszczonych chemicznie, ENOVIA uprawniony będzie do wystawienia Kupującemu faktury lub faktury VAT dokumentującej sprzedaż opakowania po rynkowej cenie opakowania. Kupujący zobowiązany będzie dokonać zapłaty za takie opakowanie nabywając jednocześnie ich własność.

VI. SIŁA WYŻSZA:

1. Strony oświadczają, że nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej.  Siła wyższa w ww. znaczeniu oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec. (np. zdarzenia związane z działaniami sił przyrody

– powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi epidemie, przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości – zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne, etc.)

2. Siła wyższa uzasadniania opóźnienie w wykonaniu zobowiązania przez ENOVIA. W takim przypadku ENOVIA ma prawo rozwiązać umowę w całości lub w jej niezrealizowanej części. Wówczas nie będzie on ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta.

3. Niezależnie od uprawnienia o jakim mowa w pkt. VI.2. OWH, do chwili ustania przeszkody stanowiącej siłę wyższą ENOVIA może także wstrzymać lub ograniczyć dostawę. W takim przypadku termin dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.

4. W sytuacjach wskazanych w pkt. VI.2. i VI.3. OWH brak jest podstaw do uznania, że ENOVIA nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie.

5. Jeżeli utrudnienia w wykonaniu umowy spowodowane siłą wyższą trwają dłużej niż 6 miesięcy od wskazanej w zamówieniu lub ofercie daty dostawy, strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w terminie 30 dni w zakresie rozwiązania umowy w całości lub w części.

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY:

1. ENOVIA ma prawo do czasowego wstrzymania wykonania umowy lub prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i bez wcześniejszego upomnienia, w przypadku gdy Klient całkowicie lub w znacznej części nie wywiązuje się z warunków umowy lub nie reguluje należności w ustalonym terminie, jak również w przypadku gdy ENOVIA ma podstawę przypuszczać, że Klient nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy z ENOVIA. W razie rozwiązania umowy z powodów, o których mowa wyżej wszelkie należności Klienta wobec ENOVIA z jakiegokolwiek tytułu stają się natychmiast wymagalne.

2. Postanowienia zawarte w pkt.VII.1. OWH znajdują zastosowanie także w przypadku konfiskaty mienia Klienta, ogłoszenia jego upadłości, otwarcia wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego, likwidacji jego przedsiębiorstwa lub innych przypadków uniemożliwiających prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie jego przedsiębiorstwa.

VIII. PŁATNOŚCI:

1. Strony ustalają, ze zapłata nastąpi w terminie podanym na fakturze wystawionej przez ENOVIA i zostanie wykonana w formie wyznaczonej przez ENOVIA. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ENOVIA. Termin podany na fakturze w dniach liczy się od daty wystawienia faktury.

2. Dokonane przez Klienta płatności ENOVIA ma prawo zaliczyć w pierwszej kolejności na poczet zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

3. Potrącenie wzajemnych wierzytelności lub odroczenie terminu zapłaty dopuszczalne jest jedynie po warunkiem pisemnej pod rygorem nieważności zgody ENOVIA.

4. ENOVIA ma prawo żądać od Klienta zaliczek, gwarancji bankowych lub innych form zabezpieczenia. W razie odmowy przez Klienta wymaganych przez ENOVIA zabezpieczeń, ENOVIA ma prawo do wstrzymania dostaw wobec Klienta. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Klienta na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba, że ENOVIA pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę jako zadatek.

5. W razie nieuregulowania należności w ustalonym terminie ENOVIA naliczać będzie ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych bez dodatkowego wezwania oraz koszty windykacji prowadzonej przez podmioty trzecie. Powyższe nie wyłącza prawa ENOVIA do dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.

6. Jeżeli opóźnienie w zapłacie faktur przekracza 1 dzień, ENOVIA ma prawo przesłać Klientowi wezwanie do zapłaty i wówczas z upływem 7 dni od jego doręczenia do Klienta, wszystkie jego zobowiązania wobec ENOVIA stają się natychmiast wymagalne, nawet jeśli termin ich zapłaty jeszcze nie upłynął.

IX. REKLAMACJE I ZWROTY:

1. Klient jest uprawniony do zwrotu towaru jedynie pod warunkiem wyrażenia przez ENOVIA zgody pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku zwrot dokonywany jest w oryginalnym opakowaniu na koszt Klienta.

2. Klient jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.

3. Reklamacje dotyczące wad towaru powinny być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności z wyjaśnieniem jej przyczyn w terminie 5 dni od momentu, w którym wady powinny zostać wykryte, jednakże nie później niż 30 dni od daty dostarczenia towarów. Za towar wadliwy uważa się jedynie towar z brakiem jakościowym, towar niezamówiony lub niezgodny z treścią zamówienia. Zareklamowany towar powinien zostać zwrócony na ryzyko i koszt Klienta do magazynu ENOVIA w niezmienionej formie, tak by możliwym było zbadanie przyczyn, zakresu i zasadności reklamacji. Klient jest zobowiązany odesłać jedynie próbkę wadliwego towaru.

4. Odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności ilości i właściwości towaru z zawartą umową obciąża Klienta. Jeżeli Klient nie złoży reklamacji niezwłocznie lub przynajmniej w terminie jednego dnia roboczego od daty dostarczenia towaru, wówczas jego ilość i właściwości wskazane w liście przewozowym lub w innym podobnym dokumencie zostaną uznane za zgodne z zawartą umową.

5. Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w terminie o jakim mowa w pkt. IX.3. OWH albo jeżeli dostarczony towar został w całości lub częściowo przetworzony, wówczas zostanie on uznany za przyjęty przez Klienta bez jakichkolwiek zastrzeżeń, a co za tym idzie odpowiedzialność ENOVIA za wady towaru w takim przypadku zostanie wyłączona, chyba, ze wady mogły zostać wykryte dopiero w trakcie przetwarzania, co jednak nie zwalnia Klienta od obowiązku zgłoszenia reklamacji w wymaganym terminie.

6. ENOVIA poczyni wszelkie starania aby rozpatrzyć zgłoszoną poprawnie reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7. W przypadku gdy reklamacja – na podstawie dostarczonej przez Klienta próbki towaru – zostanie uznania tj. gdy ENOVIA potwierdzi, iż dostarczony przez niego towar nie spełnia kryteriów określonych w certyfikacie jakości lub specyfikacji technicznej załączanej do każdej wysłanej partii towarów, odbierze on cały zareklamowany towar od Klienta na swój koszt i odpowiedzialność.

8. W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana, dostarczona przez Klienta próbka towaru nie jest mu zwracana, a pozostały zareklamowany towar pozostaje u Klienta i ENOVIA nie jest zobowiązany do jego odbioru.

9. Towar odebrany przez Klienta bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad, chyba, że są to wady ukryte.

10. Reklamacje dotyczące fakturowania powinny być przedstawione w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od daty doręczenia Klientowi faktury, pod rygorem uznania danych podanych w fakturze za zgodne z umową.

11. Jakiekolwiek reklamacje nie powodują odroczenia terminu płatności faktur wystawionych przez ENOVIA.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

1. Niestosowanie się do zaleceń dotyczących przechowywania, przeznaczenia i sposobu używania towaru zwalnia ENOVIA całkowicie z odpowiedzialności, również za szkody poniesione przez osoby trzecie. Odpowiedzialność ENOVIA wygasa z momentem przetworzenia towaru albo istotnej zmiany sposobu jego wykorzystania.

2. Odpowiedzialność ENOVIA ograniczona jest do sumy netto wartości podanej na fakturze.

3. ENOVIA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, jeżeli szkody te są spowodowane w szczególności:

a) nieodpowiednim wykonaniem prac przez osoby trzecie działające na rzecz Klienta,

b) stosowaniem towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem,

c) uszkodzeniem lub utratą wartości towaru wskutek nieodpowiedniego jego użytkowania lub przechowywania .

4. ENOVIA w żadnym wypadku nie odpowiada wobec Klienta za jakąkolwiek szkodę w postaci utraconych korzyści, utraty zysku, utraty możliwości użytkowania, utraty produkcji czy utraty umów.

5. ENOVIA ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie za szkody poniesione przez niego w następstwie umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez ENOVIA.

XI. PRAWO WŁASNOŚCI:

1. Wszystkie towary dostarczone do Klienta pozostają własnością ENOVIA do momentu dokonania zapłaty wszystkich należności za ten towar, włączając naliczone odsetki, kary i koszty.

2. Do momentu dokonania całkowitej zapłaty za towar, Klient nie ma prawa go sprzedać ani obciążać prawami na rzecz osób trzecich.

3. ENOVIA ma prawo żądać zwrotu towaru, jeżeli istnieje uzasadnione ryzyko niewypłacalności Klienta lub znacznego (tj. przekraczającego 30 dni) opóźnienia zapłaty za towar.        W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany natychmiast i bezwarunkowo oddać dostarczony towar w całości. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Towar zwracany będzie po cenach z momentu odbioru. ENOVIA zastrzega sobie prawo do dalszych roszczeń z tytułu poniesionych szkód, w tym w szczególności z tytułu utraconych korzyści.

XII. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA:

Jeżeli ENOVIA przysługuje prawo autorskie lub jakiekolwiek inne prawo własności intelektualnej danego towaru, prawo to nie ulega przeniesieniu na rzecz Klienta w jakimkolwiek przypadku.

XIII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA:

1. Podczas trwania umowy, a także po jej rozwiązaniu z jakiejkolwiek przyczyny i to bezterminowo, Klient zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych ENOVIA a także wszelkich podmiotów powiązanych z nim operacyjnie i kapitałowo, nieujawnionych do wiadomości publicznej, w tym między innymi wszelkich formuł, wzorów, zestawień, programów, danych, urządzeń, metod, technik i procesów wykorzystywanych przez ENOVIA w jego działalności oraz wszelkich opracowań, poprawek, udoskonaleń i rozszerzeń metod, badań, projektów, planów, opracowań, pomysłów i wynalazków, informacji finansowych, kadrowych, strategii i celów, planów rozwojowych, partnerów handlowych oraz informacji i nazw klientów (tajemnica przedsiębiorstwa).

2. Klient nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa ENOVIA ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę ENOVIA. W szczególności ofert kierowanych do niego przez ENOVIA.

XIV. ZAWIADOMIENIA I OŚWIADCZENIA:

1. O ile z postanowień OWH nie wynika inaczej wszelkie zawiadomienia i oświadczenia stron wynikające lub związane z wykonaniem umowy mogą być przesłane listem poleconym lub drogą elektroniczną.

2.Zawiadomienia i oświadczenia będą kierowane przez ENOVIA odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty e-mail podane przez Klienta w zamówieniu.

3, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić ENOVIA o zmianie danych wskazanych w zamówieniu, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia dokonanego na ostatni znany adres korespondencyjny lub adres poczty e-mail.

XV. ZMIANY DO OWH:

1. ENOVIA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do OWH w każdej chwili.

2. Zmiany o jakich mowa w pkt. XV.1. OWH powyżej uznaje się za potwierdzone przez Klienta, jeżeli nie sprzeciwi się im pod rygorem nieważności na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ich otrzymania od ENOVIA lub umieszczenia na stronie internetowej www.enovia.com.pl

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Prawem właściwym dla OWH i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie.

2. W przypadku sporządzenia umów i w języku polskim i obcym, autentycznym językiem umowy jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy wersją polskojęzyczną umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.

3. Wszelkie zmiany OWH oraz zmiany umów pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

4. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby ENOVIA.

5. W sprawach nieuregulowanych w OWH stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.